آیا شب ها برای دستشویی رفتن از خواب بیدار می شوید؟ شاید نوکتوریا دارید!

 اگر هر شب برای رفتن به دستشویی دو بار یا تعداد دفعات بیشتری بیدار می شوید، طبیعی نیست. این یک نشانه واضح از نوکتوریا است.