شایع ترین شرایطی که در میانسالی بر کیفیت خواب تان تاثیر می گذارند

بزرگسالان سالمند بیشتر از هر گروه سنی دیگری در طول شب از خواب بیدار می شوند. این وقوع بی خوابی ممکن است ناشی از تغییر ریتم شبانه روزی باشد