حالت ستاره دریایی یا سقوط آزاد؟ کدام پوزیشن خواب بهتر است؟

دکتر مصطفی امیری ، متخصص اختلالات خواب، این پیشنهاد ها و اقدامات را توصیه کرده است که می توانید بدون در نظر گرفتن پوزیشن خواب خود، آن ها را انجام دهید و کیفیت خواب تان را بهبود ببخشید.