آیا بین سردرد و آپنه خواب ارتباطی وجود دارد؟!

آیا سردرد می تواند بر آپنه خواب تاثیر بگذارد یا برعکس؟ به نظر می رسد این مطلب به خوبی به بررسی این موضوع پرداخته باشد.