آیا می دانید مصرف الکل می تواند باعث ایجاد خروپف شود؟

یکی از فراگیرترین باورهای غلط در مورد بی خوابی این است که مصرف الکل موجب خواب شبانه بهتری می شود. اما این کار فقط می تواند شما را مستعد خروپف کند و بس!