آیا درباره سکسومنیا یا رابطه جنسی در خواب چیزی شنیده اید؟!

سکسومنیا یا رابطه جنسی در خواب نوعی پاراسومنیا یا خواب پریشی محسوب می شود که به انجام فعالیت ها، رفتار یا تجربه های غیرطبیعی در طول خواب عمیق مربوط است.