مقیاس خواب آلودگی اپورث : یک ابزار غربالگری مفید برای اختلالات خواب

مقیاس خواب آلودگی اپورث یک ابزار تشخیصی نیست. بلکه یک ابزار ارزیابی است که به متخصصان خواب در تشخیص و یا رد اختلالات خواب کمک می کند.